Organogram

STRUKTURA ORGANIZATIVE E ASDC

Erlis HERENI – Administrator i Albanian Seaports Development Company Sh.A

Orkida HOXHA – Asistent Ekzekutiv i Administratorit

Olekiana XHIHANI – Drejtuese e Njësisë së Financës, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbëshetëse

Lorena JANAQI – Drejtuese e Çështjeve Ligjore dhe Pronësisë

Elvis DAFKU – Drejtues i Njësisë së Zhvillimit të Projektit

Ervisa RAMA – Njësia e Monitorimit të Kontratave

KËSHILLI MBIKËQYRËS i ASDC

Aleks MARKU – Drejtues i Divizionit Ligjor dhe Administratës, në Autoritetin Portual Durrës

Anisa HOXHA – Drejtuse e Divizionit të Financës dhe Marrëdhënieve Tregtare, në Autoritetin Portual Durrës

Rafaelo REXHO – Drejtorë i Drejtorisë së Zhvillimit të Infrastrukturës, në Autoritetin Portual Durrës

Ardit OMERI – Drejtor i Drejtorisë së Mjedisit dhe Efiçencës së Energjisë, në Autoritetin Portual Durrës

Indrit GJOKA – Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Portuale dhe Zhvillimit të Logjistikës, në Autoritetin Portual Durrës