Organograma

Erlis HERENI – Administrator i Albanian Seaports Development Company Sh.A

KËSHILLI MBIKËQYRËS i ASDC

Aleks MARKU 

Anisa HOXHA

Rafaelo REXHO 

Ardit OMERI

Indrit GJOKA