Publikime

ASDC shpall një vend vakant INSPEKTOR PARKIMI / 20 Dhjetor 2023
  • Në zbatim të Ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar; Ligjit Nr. 9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”...
Më shumë